Zakon o energetskoj učinkovitosti 


Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

2008. godine je Hrvatski sabor izglasao Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, popularno zvan Zakon u energetskoj učinkovitosti. U narednim godinama je Zakon doživio nekoliko izmjena i dopuna, a pročišćeni tekst možete downloadati u PDF formatu:

Zakon o energetskoj učinkovitostiPDF | 153 KB | Zadnji update: 2.3.2014.

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

2012. godine je Ministarstvo graditeljstva i prostorno uređenja donijelo Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, popularno zvan Pravilnik o energetskom certificiranju. Pravilnik je doživio nekoliko izmjena i dopuna, a pročišćeni tekst možete downloadati u PDF formatu:

Pravilnik o energetskom certificiranjuPDF | 426 KB | Zadnji update: 2.3.2014.

Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskog pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada

2010. godine je Ministarstvo donijelo Odluku o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskog pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada, popularno zvanu Odluka o najvišoj cijeni energetskog certifikata. Odluku možete downloadati u PDF formatu:

Odluka o najvišoj cijeni energetskog certifikataPDF | 231 KB | Zadnji update: 2.3.2014.

Neki bitni članci Zakona o energetskoj učinkovitosti

Članak 1a

Ovim se Zakonom u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi pravna stečevina Europske unije iz područja energetske učinkovitosti, a posebice Direktiva 2006/32/EZ (...)

 Članak 2

Svrha je ovoga Zakona ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova i to poticanjem primjene mjera energetske učinkovitosti u sektorima neposredne potrošnje energije.

 Članak 19

(1) Svrha je energetskog pregleda građevine (u daljnjem tekstu: energetski pregled) utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje potrošnje energije građevine, izdavanje energetskog certifikata zgrade i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energetske učinkovitosti.

(2) Vlasnik građevine koja podliježe obvezi redovitog provođenja energetskog pregleda dužan je ovlaštenoj osobi za energetski pregled osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za nesmetani energetski pregled građevine, u skladu s pravilnikom o energetskim pregledima građevina.

(3) Energetski pregled se sastoji od prikupljanja podataka, mjerenja krajnje potrošnje energije građevine, procjene energetske učinkovitosti i isplativosti mogućnosti za uštede energije te izvješćivanja o nalazima.
(...)

(8) Vlasnik građevine dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima i čuvati izvješće o energetskom pregledu najmanje 10 godina od dana uručenja izvješća.
(...)

Članak 20

(...)
(2) Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, leasinga, odnosno davanja u zakup zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela.

(3) Kupac, najmoprimac, odnosno zakupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, odnosno zakupu ima pravo uvida u energetski certifikat.
(...)

(6) Vlasnik zgrade, odnosno njezin korisnik dužan je osigurati sve uvjete za nesmetanu provedbu energetskog certificiranja zgrade, a osobito dati na uvid tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju zgrade te omogućiti pristup u sve dijelove zgrade.
(...)

Članak 22

(1) Energetski pregled građevine, energetsko certificiranje zgrada i kontrolu izvješća o energetskim pregledima i izdanih certifikata može obavljati samo fizička ili pravna osoba koja je ishodila ovlaštenje ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

(2) Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva vodi javni Registar ovlaštenih osoba u obliku elektroničke baze podataka u kome su upisane ovlaštene fizičke i pravne osobe.
(...)